Pastor Wilna Pierre, a Chaplain on our team in Haiti, has written a series of short devotions to encourage those who support our ministry. Today’s devotion is about Jesus’ words on the cross.

Devotions were translated by Denise Dent.

 

“…li aksepte tout sò imiliyasyon ak soufrans paskel te vle mouri pou nou.”

Nou pwal gade ansanm kòmantè sou 3e pawòl Jezi sou lakwa. Nou pral li nan Jan 19: 25-27.

“Bò kwa Jezi a te gen manman l’ ak sè manman l’, Mari, madanm Kleopas la, ansanm avèk Mari, moun lavil Magdala a. Jezi wè manman l’ ansanm ak disip li te renmen an toupre li. Li di manman l’ konsa: Madanm, men pitit ou.”

Twazyèm pawòl Jezi sou lakwa: “Madanm, men pitit ou; li di disip la, men manman w.”

Pandan ministè kris sou latè, te gen yon gwoup fanm kite asiste li. Se te Mari, Mari, manman Jezi, ak Salome. Gwoup fanm sa yo te swiv Jezi Kris kiska lakwa, yo tap asiste soufrans sovè a pandan Kris sou lakwa. Jezi te gade manmanl epi li wè Jan, disip li te pi renmen an, e li di: “Madanm men pitit ou” epi li di Jan “pitit men manmanw.”

Prezans Mari bò lakwa ak pawòl Jezi te di Mari fè nou fè 3 remak enpòtan:

  1. Akonplisman yon pwofesi
  2. Lamou yon manman pou pitit li
  3. Responsabilite yon pitit anvè paranl

Jezi ban nou yon ekzanp. Li anseye nou pou nou renmen paran nou yo e pran swen yo menm nan monan difisil. Nan 1 Timote 5:8 pawòl Bondye di: “Si you mounpa pran swen fanmi li, sitou moun kap viv lakay li, li nye konfyans li nan Bondye.”

Panse, reflechi e pran desizyon ki nesesè.

“…but he accepted all the humiliation and suffering because he wanted to  die for us”

We will look together at comments on Jesus’ second words on the cross. We will read in Luke 23:43. 

Jesus’ second words on the cross: “Truly I say to you, today you will be with me in paradise.”

Jesus was crucified between two criminals. Jesus did not deserve this because during his earthly ministry he never did anything wrong. He did good works, such as healing the sick, feeding the hungry, resurrecting the dead, and teaching the word of God, but he accepted all the humiliation and suffering because he wanted to die for us. We were the only ones who were attending the cross, mocking even the two criminals were also logging. But one of the criminals changed his attitude and then Jesus did two extraordinary things: 1) He rebuked the other criminal, 2) He prays to Jesus. 

In the criminal’s reprimand we highlight three important elements.

1. Respect: “It seems you are not afraid of God.

2. Consciousness: “We get what we deserve from the crimes we commit.”

3. Jesus’ innocence: “But he himself did nothing.”

Think, reflect, make a decision.