Pastor Wilna Pierre, a Chaplain on our team in Haiti, has written a series of short devotions to encourage those who support our ministry. Today’s devotion is about living in freedom everyday.

Devotions were translated by Denise Dent.

 

“Papa, padone yo, yo pa konne sa yap fè.”

Jodia ankò se yon okazyon favorab nou jwenn pou nou pase ti moman sa ansanm nan pawòl Bondye. Nan devosyon sa yo nou pral wè ansanm 4 pawòl Jezi sou lakwa a.

Premye pawòl Jezi a: “Papa, padone yo, yo pa konnen sa yap fè.”

Lè yo rive sou mòn Golgota, yo te krisifye l nan mitan 2 brigan. Anpil fwa lè yo krisifye yon moun, li konn pouse gwo kri, mande pitye, voye krache, soufrans li yo inosans li. Jezi pat rele rele mande pitye ni li pat modi pyès moun. Li te pito fè priyè sa: “Papa, padone yo, yo pa konnen sa yap fè.”

Lè Jezi di “Papa” sa moutre ke malgre enjistis mize ke yo fèl sibi pandan avestasyon l nan tribunal e sou lakwa, li te gen fèm konviksyon ke li se reyèlman Pitit Bondye. Malgre tout sa yo fèl pase la fwa l pa twouble. Li te toujou konnen ke Bondye renmen l. (Mo yo te brize kò l men yo pat ka brize lafwa l, kominyon l avèk papa li.)

Nan Lik 6:27-28, Jezi te di disip yo; “Renmen tout ledmi nou yo. Fè byen pou moun kap maltrete nou. Mande benediksyon pou moun kap ban nou madichon. Lapriye pou moun kap maltrete nou.”

Panse, reflechi ak pratike pawòl sa yo!

“Father, forgive them, for they do not know what they are doing.”

 

Today is a good time to spend time together in God’s Word. In these devotions we will see together 4 things that Jesus said while upon the cross.

Jesus’s first words: “Father, forgive them, for they do not know what they are doing”

When they reached Mount Golgotha, he was crucified among two criminals. Many times when a person is crucified, he usually shouts, begs for mercy, spits, and generally suffers a lot. Jesus did not cry out for mercy or curse anyone. He instead prayed for them, “Father, forgive them, for they do not know what they are doing.”

When Jesus said “Father,” this shows that despite the injustice suffered during his trial and cross-examination, he was firmly convinced that he was truly the Son of God. Despite all this, he was not confused. He always knew that God loved him. (People broke his body, but his faith and communion with his father could not be broken.)

In Luke 6:27-28, Jesus told the disciples; “Love your enemies. Do good to those who hate you. Bless those who curse you. Pray for those who mistreat you. ”

Think, reflect and practice these words!