Pastor Wilna Pierre, a Chaplain on our team in Haiti, has written a series of short devotions to encourage those who support our ministry. Today’s devotion is about lessons we can learn from creation.

Devotions were translated by Denise Dent.

“Fason Bondye te fè bagay yo (plan) te bon, trè bon, pafè

Jodia se yon privilèj pou nou pase moman ansanm nan etid pawòl Bondye avan nou priye. Nan lekti sa a nou pral wè ansanm premye kreyasyon an.

Jenèz 1:1-2

Nan konmansman, Bondye kreye syèl la ak latè a. Men latè pa t’ gen fòm, li pa t’ gen anyen sou li. Fènwa te kouvri toupatou. Lespri Bondye t’ap plane sou dlo ki te kouvri tout latè.

Kisa Bondye vle nou konnen?

 1. Bondye te kreye tout sa ki egziste; li te fè sa nan lòd ak yon bi
 2. Fason Bondye te fè bagay yo (plan) te bon, trè bon, pafè
 3. Tout pèsonn nan trinite a te enplike nan kreyasyon an

Kisa Bondye vle nou aprann konsènan relasyon avèk lòt yo?

 1. Li gen yon plan, yon bi epi li te planifye tout sa li te kreye
 2. Li te fè pwovizyon pou tout sa ki vivan li te kreye
 3. Genyen yon relasyon ak koneksyon pami tout sa Bondye te kreye

Kesyon pou mande ou menm:

 1. Kisa ou trouve ki enteresan nan istwa sa?
 2. Kisa ki przante yon defi pou ou osinon ki difisil?
 3. Kisa nou ka konprann sou Bondye, Jezi, Sentespri?
 4. Kisa nou konprann konsènan relasyon?
 5. Kisa ou pral fè semèn sa pou montre saw te aprann de relasyon?

Nou dwe fè swivi sa vle di kontinye anseye lòt yo pou glwa Bondye. Lè nou gen bon jan relasyon ansanm nou kominike byen epi yonn konprann lòt pi bon.

“The way God made things (His plan) was good, very good, perfect.”

Genesis 1:1-2

In the beginning, God created the heavens and the earth. The earth was without form and void, and darkness was over the face of the deep.

What does God want us to know?

 1. God created all that exists; he did so with order and a purpose
 2. The way God made things (His plan) was good, very good, perfect
 3. All in the Trinity were involved in the creation

What does God want us to learn about relationships with others?

 1. He has a plan/purpose and he has planned everything he has created
 2. He provides for all the living things he created
 3. There is a relationship and connection among all that God has created

Questions to ask yourself:

What do you find interesting about this story?

What is challenging or difficult for you?

What can we understand about God, Jesus, the Holy Spirit?

What do we understand about relationships?

What are you going to do this week to show what you have learned from relationships?

 

We need to continue teaching others for the glory of God. When we have good relationships together, we communicate well and understand each other better.